Algemene Voorwaarden

Artikel 1. | definities

in deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
1. Voortman Engineering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te rijssen, ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer 71434496.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie van Voortman Engineering een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Voortman Engineering tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Voortman Engineering zich heeft verbonden tot het verrichten van technisch tekenwerk en de levering daarvan.
4. Tekenwerk: de uit hoofde van de overeenkomst door Voortman Engineering aan de opdrachtgever te leveren zaak of zaken.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2. | algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Voortman Engineering en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Voortman Engineering vrijblijvend.
2. Aan een aanbod van Voortman Engineering dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voortman Engineering niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Voortman Engineering, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Voortman Engineering anders aangeeft.
5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4. | termijnen en derden

1. Indien de overeenkomst een uitvoerings- of leveringstermijn vermeldt, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van Voortman Engineering treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Voortman Engineering schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen Voortman Engineering de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Voortman Engineering alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
2. Voortman Engineering is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 burgerlijk wetboek is uitgesloten.
3. De verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van door Voortman Engineering ingeschakelde derden.

Artikel 5. | inhoud van de overeenkomst en verplichtingen van de opdrachtgever

1. De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, is hij gehouden de schade die Voortman Engineering dientengevolge lijdt te vergoeden.
2. Bij het uitvoeren van werkzaamheden gaat Voortman Engineering mede uit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Voortman Engineering is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Uitvoering van werkzaamheden op basis van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan nimmer als tekortkoming van Voortman Engineering worden aangemerkt.
3. De opdrachtgever dient Voortman Engineering, op de door Voortman Engineering voorgeschreven wijze, tijdig alle informatie te verstrekken en gegevens ter beschikking te stellen die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
4. Voorts neemt de opdrachtgever alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Voortman Engineering zo effectief en vlot mogelijk te laten verlopen. Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, verschaft de opdrachtgever Voortman Engineering op die locatie kosteloos alle daar aanwezige voorzieningen indien en voor zover dit, naar het
oordeel van Voortman Engineering, voor uitvoering van de overeenkomst wenselijk is.
5. Onverminderd de daartoe door de opdrachtgever opgegeven specificaties, is Voortman Engineering gerechtigd de werkzaamheden uit te voeren naar eigen inzicht.
6. Voortman Engineering voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen, echter verbindt Voortman Engineering uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Voortman Engineering is niet aansprakelijk voor het gebruik van het aan de opdrachtgever geleverde tekenwerk en staat niet in voor de resultaten die de opdrachtgever met het geleverde tekenwerk behaalt of beoogde te behalen. De opdrachtgever vrijwaart Voortman Engineering van al zijn aanspraken en eventuele aanspraken van derden ter zake.
7. Ondergeschikte afwijkingen tussen de door de opdrachtgever opgegeven specificaties en het tekenwerk dat uiteindelijk wordt geleverd kunnen voorkomen en dienen door de opdrachtgever te worden geduld, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige korting of andere compensatie.

Artikel 6. | levering, reclames en herstellingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van tekenwerk per e-mail op het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Indien levering per post op een duurzame gegevensdrager is overeengekomen, geschiedt levering op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, geldt het factuuradres als afleveradres.
2. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het tekenwerk dient de opdrachtgever te beoordelen of de aard en hoeveelheid van het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien het geleverde naar het oordeel van de opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan binnen zeven dagen na ontvangst van het tekenwerk schriftelijk mededeling te doen aan Voortman Engineering, bij gebreke waarvan voor Voortman Engineering uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voortvloeit.
3. De opdrachtgever maakt aanspraak op kosteloos herstel van het tekenwerk voor zover de strekking daarvan, naar het oordeel van Voortman Engineering, binnen de overeengekomen opdrachtspecificaties valt en de opdrachtgever het verzoek tot herstel binnen de termijn als bedoeld in het vorige lid schriftelijk bij Voortman Engineering indient.
4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever nimmer op.

Artikel 7. | overmacht

1. Voortman Engineering is niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn zowel de opdrachtgever als Voortman Engineering gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Voor reeds geleverde prestaties blijft de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd.
4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8. | opschorting en ontbinding

1. Voortman Engineering is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Voortman Engineering ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Voortman Engineering gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij reeds genoegzame zekerheid voor alle verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen is gesteld.
3. Voorts is Voortman Engineering gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Voortman Engineering op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Voortman Engineering als gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Voortman Engineering de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 9. | prijzen en betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw en eventuele kosten in verband met bezorging van het tekenwerk.
2. Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. (restant)betalingen dienen, onverminderd het bepaalde in lid 4, te geschieden binnen 14 dagen na levering van het tekenwerk, middels overboeking, op de door Voortman Engineering voorgeschreven wijze.
3. In afwijking van het vorige lid is de opdrachtgever 30% van de overeengekomen prijs middels vooruitbetaling verschuldigd indien de overeengekomen prijs meer dan € 3500,- (exclusief btw) bedraagt. Voortman Engineering is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de hier bedoelde vooruitbetaling volledig is voldaan.
4. Indien Voortman Engineering goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal
voldoen, is Voortman Engineering gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever overgaat tot het stellen van deugdelijke zekerheid voor de betaling.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. | aansprakelijkheid

1. Voortman Engineering is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
2. De opdrachtgever gebruikt het tekenwerk uitsluitend op eigen risico. Voortman Engineering is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van het tekenwerk door de opdrachtgever of derden.
3. Voortman Engineering voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Echter draagt de opdrachtgever zelfstandig de verantwoordelijkheid voor controle op gebreken in het geleverde tekenwerk. Voor schade als gevolg van gebreken in het geleverde tekenwerk is Voortman Engineering, behoudens het bepaalde in artikel 6.3, dan ook nimmer aansprakelijk.
4. Voortman Engineering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Voortman Engineering bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Voortman Engineering aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Voortman Engineering toegerekend kunnen worden en;
 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
5. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Voortman Engineering beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Voortman Engineering betrekking heeft. Voorts zal de aansprakelijkheid van Voortman Engineering nimmer verder reiken dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden, op grond van de eventueel door hem daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Voortman Engineering één jaar.
7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Voortman Engineering, zal de opdrachtgever Voortman Engineering vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verband houdende met de door Voortman Engineering verrichte werkzaamheden en het geleverde tekenwerk.

Artikel 11. | intellectuele eigendom

Voortman Engineering c.q. Zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op al het door of namens Voortman Engineering geleverd tekenwerk en onderdelen daarvan. Het is de opdrachtgever verboden het tekenwerk of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren, althans te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

Artikel 12. | geheimhouding

1. Partijen zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen geheim te houden. Vertrouwelijke informatie is informatie zoals gedefinieerd in lid 3.
2. Voortman Engineering is gerechtigd om nieuwe kennis, in verband met de voor de opdrachtgever uitgevoerde opdracht, te gebruiken voor andere doeleinden. Hierbij rekening houdend met het feit dat er nimmer vertrouwelijke informatie van opdrachtgever bij derden terecht mag komen.
3. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie waarvan redelijkerwijs uitgegaan kon worden dat deze vertrouwelijk van aard is of ten aanzien waarvan het vertrouwelijke karakter uitdrukkelijk aan de andere partij is medegedeeld. Deze informatie betreft niet enkel schriftelijke informatie, maar ook informatie verkregen uit andere bronnen.
4. Vertrouwelijke informatie mag enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geopenbaard worden, behoudens het geval een partij krachtens een gerechtelijke uitspraak of een wettelijk voorschrift gehouden is tot openbaarmaking van bepaalde vertrouwelijke informatie.

Artikel 13. | slotbepalingen

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Voortman Engineering en de opdrachtgever is uitsluitend nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Voortman Engineering wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

© 2021 Voortman Engineering. All Rights Reserved. Designed by Avonet